1 Nov 00:22 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] cb23fb: Fix php errors with fil
1 Nov 00:15 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 49a89e: Fix assoc array handlin
31 Oct 06:25 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 26cd8c: Fix basic auth for soap
31 Oct 06:22 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 481ba0: Show time tracking on p
30 Oct 17:01 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] ee4199: Added badge for Travis
30 Oct 16:56 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 685a9d: Added Gitter badge
30 Oct 04:27 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 8789f3: Fix "Workflow Transitio
30 Oct 04:25 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 06b19e: Fix marking of settings
29 Oct 16:50 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 259873: mc_login() should auto-
28 Oct 23:09 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt]
28 Oct 15:59 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 7489d3: Fix category does not e
28 Oct 15:56 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 7489d3: Fix category does not e
28 Oct 16:05 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 2fe0ee: Add handler access chec
28 Oct 15:19 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 43c39d: mc_issue_update() email
28 Oct 15:05 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 382316: mc_issue_update() email
28 Oct 03:29 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] ba8301: Fix "Delete project spe
27 Oct 18:56 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 82120d: Localisation updates fr
27 Oct 17:12 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] e98631: Don't update user last
27 Oct 16:13 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] f8c57d: Fix php error in error_
27 Oct 16:02 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 1c1c29: Hide news permissions w
24 Oct 07:51 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 487ef2: Use issue instead of bu
23 Oct 21:36 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 2e4314: Localisation updates fr
23 Oct 01:20 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] cefd69: Revert "Add ability to
21 Oct 02:59 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 666b56: Fix #12541: mc_issue_no
20 Oct 19:04 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 4ea98f: Localisation updates fr
19 Oct 00:41 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] b20cf1: Revert "Revert "Move me
19 Oct 00:28 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 8a1731: Revert "Add ability to
19 Oct 00:07 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 610d1a: debug_email configurati
19 Oct 00:02 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 6c7243: Allow definition of vie
18 Oct 23:46 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 13264a: Add ability to skip dis
18 Oct 23:29 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 8016c3: Revert "CSS: Remove upp
16 Oct 13:39 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] c4818a: "Add and Edit Category"
16 Oct 10:46 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] c2e2bf: Hide attachments in his
16 Oct 10:44 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 2c93b0: Hide attachments in his
14 Oct 00:19 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] d7ff5e: phpdoc compress_api.php
13 Oct 00:25 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 55bd11: Fix #17715: Manage Conf
11 Oct 19:25 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] c1feb9: CSS: Remove uppercase t
9 Oct 00:14 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 79a1df: Fix function name loggi
8 Oct 21:59 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 475d22: Update GPL 2.0 text inc
30 Sep 22:03 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt]
30 Sep 22:04 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt]
29 Sep 01:04 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 103846: Use standard mantis hea
29 Sep 01:02 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] a0aaca: Fix: <span> may not con
29 Sep 00:55 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] c3d89a: Remove unused variable
29 Sep 00:51 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] dc00c1: HTML Validation fixes
29 Sep 00:45 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 6f0038: Simplify call to access
29 Sep 00:44 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 2dfb20: Trigger EVENT_MANAGE_VE
29 Sep 00:37 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 97ad1e: Remove unused configura
29 Sep 00:33 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 7ad938: Fix #0007118 Attaching
29 Sep 00:17 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] b5dd5a: Fix possible informatio
28 Sep 23:56 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 32403e: email api should use co
28 Sep 23:44 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 73e554: Fixes history_log_event
28 Sep 23:38 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 0a54db: Cache array should alwa
28 Sep 23:32 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 625778: phpdoc: use integer ins
28 Sep 23:31 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 8fc600: Webservice configuratio
28 Sep 23:29 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] b6b0b5: Remove use of db_prepar
24 Sep 12:53 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 79489f: Allow mass update of 'P
21 Sep 05:33 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 150986: Fix array index php err
20 Sep 20:54 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] ff9402: Fix missing ;
16 Sep 14:46 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 923541: Fix E_STRICT notice in
8 Sep 21:00 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 91242c: Fix Content-Security-Po
7 Sep 15:20 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 456d5d: Remove access of undefi
6 Sep 09:21 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] bf41db: Refactor out remaining
6 Sep 09:24 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] b432f1: Remove 'content_expire'
6 Sep 02:48 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 575e3e: Remove use of db_num_ro
6 Sep 02:36 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] a0c223: Use US spelling of colo
6 Sep 02:03 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] f5882b: Plugin dependency fail
6 Sep 01:47 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 340b2e: html formatting
6 Sep 01:59 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 19c494: Restore project selecto
6 Sep 01:45 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 055236: XHTML/CSS validation an
6 Sep 01:45 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] b7e258: Shorten db_query_bound
6 Sep 01:56 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] d80525: Fix E_RECOVERABLE_ERROR
6 Sep 01:24 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] f960f9: Remove remaining refere
6 Sep 01:19 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 9359ba: Remove unneeded unset c
6 Sep 01:17 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 258085: Remove upgrade_warning
6 Sep 01:16 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] c7c15a: Fix database query in p
6 Sep 01:14 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 709437: Colours for project/glo
6 Sep 01:12 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 8ececc: Fix #0017605: Regressio
6 Sep 00:59 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 3dcb7f: Fix error in install_up
6 Sep 00:36 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] ec1e8d: Install: fix 'Undefined
3 Sep 21:48 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 46f02c: Remove access of undefi
2 Sep 23:03 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] eb1416: Remove access of undefi
2 Sep 22:42 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] fc9042: Fix use of undefined co
2 Sep 22:18 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] c5533f: FIx syntax error in man
2 Sep 22:04 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 8ded7d: Fix #17521: "Graph" lin
2 Sep 22:00 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 838836: Fix syntax error in bug
2 Sep 21:20 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 3e92ed: Update db_get_table() c
2 Sep 21:14 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 1be4ea: Remove access of undefi
2 Sep 13:56 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] b01598: Remove access of undefi
2 Sep 13:44 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 9288c8: Remove access of undefi
2 Sep 12:00 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] ddb736: Remove access of undefi
2 Sep 10:42 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] d44ef3: Remove access of undefi
2 Sep 01:28 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] ed8412: Update db_get_table() c
1 Sep 23:37 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 79d8aa: Remove unused variable/
1 Sep 23:35 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] d103c0: Fix #8017: allow userna
1 Sep 23:16 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] ea481b: Remove access of undefi
31 Aug 23:00 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 903e87: Handle error case for a
31 Aug 22:38 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 20e1b2: Update db_get_table() c
31 Aug 20:06 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] f5bee7: Update db_get_table() c
31 Aug 15:11 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 581204: Following merge of #216