31 Jul 10:02 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/UsefulCommand
31 Jul 10:02 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/Infrastructur
31 Jul 10:00 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/ExtraConfigur
31 Jul 09:59 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/Infrastructur
31 Jul 09:58 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/Delivery" by
31 Jul 09:57 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/Support" by P
31 Jul 09:54 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/AppendixA" by
31 Jul 09:51 2015Petter Reinholdtsen
*debian-edu/ branch master updated (87a4560 -> e261294)
31 Jul 09:51 2015Petter Reinholdtsen
**debian-edu/ 01/01: Fetch nb->en po file from https://www.transifex.com
31 Jul 06:05 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ branch master updated (87f3a2c -> 9552ca1)
31 Jul 06:05 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 01/01: debian/patches: Add 2005_allow-Debian-blen
31 Jul 05:26 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ branch master updated (2a96d4d -> 87f3a2c)
31 Jul 05:26 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 01/02: debian/patches: Rename several patches (20
31 Jul 05:26 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 02/02: debian/patches: Add 1009_fix-insertDhcp-ic
26 Jul 23:34 2015Petter Reinholdtsen
*debian-edu/ branch master updated (9beb6f8 -> 87a4560)
26 Jul 23:34 2015Petter Reinholdtsen
**debian-edu/ 01/01: Fetch nb->en po file from https://www.transifex.com
25 Jul 22:09 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag debian/debian/2.7.4+reloaded2-1+deb
25 Jul 22:09 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ branch debian/jessie/updates updated (a771a60 ->
25 Jul 22:09 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 01/01: upload to jessie-pu (debian/2.7.4+reloaded
24 Jul 12:37 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ branch debian/jessie/updates created (now a771a60
24 Jul 12:37 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 01/02: debian/patches: Add 2007_gen-uids-like-gos
24 Jul 12:37 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 02/02: debian/patches: Add 2008_enable-csv-import
24 Jul 12:35 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag debian/2.7.4+reloaded2-2 created (n
24 Jul 12:35 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ branch master updated (c92d706 -> 2a96d4d)
24 Jul 12:35 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 03/07: debian/control: Bump Standards: to 3.9.6.
24 Jul 12:35 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 02/07: debian/{control, *.install}: Process with
24 Jul 12:35 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 04/07: debian/watch: Provide as symlink to debian
24 Jul 12:35 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 05/07: lintian: Drop debian-watch-file-is-missing
24 Jul 12:35 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 01/07: debian/copyright: Really mention all files
24 Jul 12:35 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 06/07: debian/gosa-desktop.desktop: Drop MimeType
24 Jul 12:35 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 07/07: upload to unstable (debian/2.7.4+reloaded2
24 Jul 11:02 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ branch master updated (6aa37f9 -> c92d706)
24 Jul 11:02 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 01/01: debian/patches: Add 2008_enable-csv-import
24 Jul 10:54 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ branch master updated (665b814 -> 6aa37f9)
24 Jul 10:54 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 01/01: debian/patches: Add 2007_gen-uids-like-gos
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag upstream/0.2 created (now faf712b)
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag upstream/0.1 created (now a4c56fc)
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag debian/0.2-3 created (now f160027)
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag debian/0.2-6 created (now 3b45d99)
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag debian/0.2-3.1 created (now 567d719
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag debian/0.2-1 created (now 57e507d)
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag debian/0.2-2 created (now d062e73)
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag debian/0.1-8 created (now 39c8028)
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag debian/0.1-7 created (now a26abfa)
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag debian/0.1-6 created (now 6043fdf)
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag debian/0.1-5 created (now a97bac7)
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag debian/0.1-4 created (now cf84989)
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag debian/0.1-3 created (now c10980e)
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ annotated tag debian/0.1-1 created (now 5c4b6f3)
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
*debian-edu/pkg-team/ branch master updated (23c0324 -> 4f0b195)
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 01/04: Revert "Accept ldapi style URLs too (Close
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 02/04: debian/patches: Introduce patch numbering
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 03/04: debian/patches: Add 0009_support-ldapi-uri
16 Jul 09:00 2015Mike Gabriel
**debian-edu/pkg-team/ 04/04: upload to unstable (debian/0.2-6)
15 Jul 14:38 2015Mike Gabriel
*debian-edu/ branch squeeze updated (9ec573c -> e182bc1)
15 Jul 14:38 2015Mike Gabriel
**debian-edu/ 01/01: Add quotes around DNs when evoking kadmin.local in
15 Jul 14:30 2015Mike Gabriel
*debian-edu/ branch master updated (e40415d -> 6fc02c6)
15 Jul 14:30 2015Mike Gabriel
**debian-edu/ 01/01: clean-up commit for previous commit (in debian/chan
15 Jul 14:26 2015Mike Gabriel
*debian-edu/ branch master updated (b0fed07 -> e40415d)
15 Jul 14:26 2015Mike Gabriel
**debian-edu/ 01/01: Add quotes around DNs when evoking kadmin.local in
15 Jul 14:10 2015Mike Gabriel
*debian-edu/ branch jessie updated (3fdd574 -> b0fed07)
12 Jul 13:45 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by WolfgangSchweer
12 Jul 12:34 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by HolgerLevsen
12 Jul 12:22 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by HolgerLevsen
12 Jul 09:27 2015Petter Reinholdtsen
*debian-edu/pkg-team/ branch master updated (11c2217 -> 23c0324)
12 Jul 09:27 2015Petter Reinholdtsen
**debian-edu/pkg-team/ 01/01: Accept ldapi style URLs too (Closes: #7921
10 Jul 23:15 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by WolfgangSchweer
6 Jul 12:08 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by WolfgangSchweer
6 Jul 11:27 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by WolfgangSchweer
5 Jul 09:15 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/UsefulCommand
5 Jul 09:14 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/Support" by P
5 Jul 09:13 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/Introduction"
5 Jul 09:12 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/Infrastructur
5 Jul 09:11 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/Infrastructur
5 Jul 09:10 2015Petter Reinholdtsen
*debian-edu/ branch master updated (239218a -> 9beb6f8)
5 Jul 09:10 2015Petter Reinholdtsen
**debian-edu/ 01/01: Add code to recreate alert flags (/!\).
5 Jul 09:10 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/ExtraConfigur
5 Jul 09:02 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/ExtraConfigur
5 Jul 09:01 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/Delivery" by
5 Jul 08:52 2015Petter Reinholdtsen
*debian-edu/ branch master updated (37abfc6 -> 239218a)
5 Jul 08:52 2015Petter Reinholdtsen
**debian-edu/ 01/01: Fetch nb->en po file from https://www.transifex.com
5 Jul 08:52 2015Petter Reinholdtsen
*debian-edu/ branch master updated (d7c67e8 -> 2140688)
5 Jul 08:52 2015Petter Reinholdtsen
**debian-edu/ 01/01: Fetch nb file from transifex.
5 Jul 02:11 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
4 Jul 17:34 2015Holger Levsen
*debian-edu/ annotated tag 1.6_20150704_8+edu0 created (now 3ac4b65)
4 Jul 17:34 2015Holger Levsen
*debian-edu/ branch master updated (ceae8e7 -> d7c67e8)
4 Jul 17:34 2015Holger Levsen
**debian-edu/ 01/04: updated after building the package
4 Jul 17:34 2015Holger Levsen
**debian-edu/ 02/04: updated from the wiki
4 Jul 17:34 2015Holger Levsen
**debian-edu/ 03/04: release as 1.6~20150704~8+edu0
4 Jul 17:34 2015Holger Levsen
**debian-edu/ 04/04: continue development...
1 Jul 21:45 2015Petter Reinholdtsen
*debian-edu/ branch master updated (43a09e8 -> 37abfc6)
1 Jul 21:45 2015Petter Reinholdtsen
**debian-edu/ 01/01: Fetch nb->en po file from https://www.transifex.com
26 Jun 12:24 2015Petter Reinholdtsen
*debian-edu/ branch master updated (3627c65 -> 43a09e8)
26 Jun 12:24 2015Petter Reinholdtsen
**debian-edu/ 01/01: Fetch nb->en po file from https://www.transifex.com
24 Jun 23:51 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/en/ITIL/AppendixA" by
24 Jun 23:49 2015Petter Reinholdtsen
*debian-edu/ branch master updated (350083e -> 3627c65)
24 Jun 23:49 2015Petter Reinholdtsen
**debian-edu/ 01/01: Fetch nb->en po file from https://www.transifex.com
24 Jun 11:31 2015Petter Reinholdtsen
*debian-edu/ branch master updated (410c5d1 -> 350083e)
24 Jun 11:31 2015Petter Reinholdtsen
**debian-edu/ 01/01: Fetch nb->en po file from https://www.transifex.com
22 Jun 10:55 2015C├ędric Boutillier
*debian-edu/ branch master updated (6e5fb8c -> ceae8e7)