27 Apr 12:31 2015Holger Levsen
*debian-edu/ branch master updated (1357478 -> b4ff8a0)
27 Apr 12:31 2015Holger Levsen
**debian-edu/ 01/01: add changelog entry for Claudio
27 Apr 12:28 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Upgrades" by W
27 Apr 12:15 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Upgrades" by W
27 Apr 11:16 2015Petter Reinholdtsen
*debian-edu/ branch master updated (5598cd5 -> 5b48b31)
27 Apr 11:16 2015Petter Reinholdtsen
**debian-edu/ 01/01: Fetch nb->en po file from https://www.transifex.com
27 Apr 11:14 2015de-build-guest
*r86501 - trunk/src/build/CD-administrator
27 Apr 10:37 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
27 Apr 08:50 2015de-build-guest
*r86486 - trunk/src/build/CD-administrator
27 Apr 00:04 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Upgrades" by W
27 Apr 00:00 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Upgrades" by W
26 Apr 12:39 2015de-build-guest
*r86361 - trunk/src/build/CD-administrator
26 Apr 23:24 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by WolfgangSchweer
26 Apr 23:20 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Upgrades" by W
26 Apr 21:52 2015Alexander Alemayhu
*debian-edu/ branch github deleted (was 135e14d)
26 Apr 21:50 2015Alexander Alemayhu
*debian-edu/ branch github created (now 135e14d)
26 Apr 21:50 2015Alexander Alemayhu
*debian-edu/ branch master updated (5975310 -> 1357478)
26 Apr 21:50 2015Alexander Alemayhu
**debian-edu/ 01/01: (nb) Use latest reviewed Rosegarden manual translat
26 Apr 21:37 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 20:45 2015Frans Spiesschaert
*debian-edu/ branch master updated (1412c23 -> 5975310)
26 Apr 20:45 2015Frans Spiesschaert
**debian-edu/ 01/01: debian-edu-jessie-manual.nl updated
26 Apr 20:10 2015de-build-guest
*r86405 - trunk/src/build/CD-administrator
26 Apr 19:37 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 19:24 2015Claudio Carboncini
*debian-edu/ branch master updated (a6941fe -> 1412c23)
26 Apr 19:24 2015Claudio Carboncini
**debian-edu/ 01/01: updated the italian traslation
26 Apr 18:21 2015de-build-guest
*r86394 - trunk/src/build/CD-administrator
26 Apr 17:02 2015Holger Levsen
*debian-edu/ branch master updated (75140bf -> a6941fe)
26 Apr 17:02 2015Holger Levsen
**debian-edu/ 01/01: Update Debian Edu Jessie manual from the wiki.
26 Apr 16:55 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Upgrades" by H
26 Apr 16:53 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Upgrades" by H
26 Apr 13:24 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by HolgerLevsen
26 Apr 13:23 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by HolgerLevsen
26 Apr 13:22 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by HolgerLevsen
26 Apr 13:19 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by HolgerLevsen
26 Apr 13:18 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by HolgerLevsen
26 Apr 13:03 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by HolgerLevsen
26 Apr 10:31 2015Wolfgang Schweer
*debian-edu/ branch master updated (86eaf70 -> 75140bf)
26 Apr 10:31 2015Wolfgang Schweer
**debian-edu/ 01/01: (de) Updated jessie manual translation.
26 Apr 10:23 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by WolfgangSch
26 Apr 09:03 2015de-build-guest
*r86338 - trunk/src/build/CD-administrator
26 Apr 08:41 2015pere
*r86336 - trunk/src/build/CD-administrator
26 Apr 08:07 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 07:47 2015de-build-guest
*r86332 - trunk/src/build/CD-administrator
26 Apr 07:07 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 06:37 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 05:52 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 05:37 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 05:37 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 05:07 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 04:07 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 03:52 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 03:35 2015Holger Levsen
*debian-edu/ branch master updated (50856ff -> 86eaf70)
26 Apr 03:35 2015Holger Levsen
**debian-edu/ 01/01: Update Debian Edu Jessie manual from the wiki.
26 Apr 03:32 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
26 Apr 03:16 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by BenHutching
26 Apr 03:15 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Features" by B
26 Apr 03:14 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by BenHutching
26 Apr 03:07 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 02:52 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 02:37 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 02:22 2015de-build-guest
*r86329 - trunk/src/build/CD-administrator
26 Apr 01:47 2015de-build-guest
*r86326 - trunk/src/build/CD-administrator
26 Apr 01:24 2015Wolfgang Schweer
*debian-edu/ branch master updated (51a4045 -> 50856ff)
26 Apr 01:24 2015Wolfgang Schweer
**debian-edu/ 01/02: (de) Updated jessie manual translation.
26 Apr 01:24 2015Wolfgang Schweer
**debian-edu/ 02/02: Added jessie manual translation changelog entry.
26 Apr 01:11 2015Holger Levsen
*debian-edu/ branch master updated (135e14d -> 51a4045)
26 Apr 01:11 2015Holger Levsen
**debian-edu/ 01/01: Update Debian Edu Jessie manual from the wiki.
26 Apr 01:07 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 00:22 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
26 Apr 00:21 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
26 Apr 00:15 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
26 Apr 00:11 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
26 Apr 00:09 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
26 Apr 00:07 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
26 Apr 00:06 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
26 Apr 00:00 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by JonathanWil
25 Apr 23:52 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
25 Apr 23:36 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
25 Apr 23:33 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
25 Apr 23:27 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
25 Apr 23:26 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Installation"
25 Apr 23:20 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
25 Apr 23:10 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
25 Apr 23:04 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
25 Apr 23:04 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
25 Apr 23:01 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by HolgerLevse
25 Apr 23:01 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice $HOME/bin/ftpsync
25 Apr 21:52 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
25 Apr 21:37 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
25 Apr 20:51 2015de-build-guest
*r86319 - trunk/src/build/CD-administrator
25 Apr 20:09 2015holger
*r86315 - trunk/src/build/CD-administrator
25 Apr 20:02 2015holger
*r86312 - trunk/src/build/CD-administrator
25 Apr 18:13 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by WolfgangSch
25 Apr 16:07 2015Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/ReleaseNotes/Jessie" by WolfgangSch
25 Apr 13:46 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
25 Apr 06:37 2015de-build-guest
*r86240 - trunk/src/build/CD-administrator
25 Apr 04:37 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
25 Apr 02:37 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
25 Apr 01:25 2015Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
24 Apr 23:50 2015de-build-guest
*r86217 - trunk/src/build/CD-administrator